Distàncies de muntatge recomanades

Dibujo distancias de montaje recomendadas

Un cop determinat el Ø de l'hèlix, és important saber si hi ha prou espai al codast de l'embarcació per posar la mateixa. Per evitar vibracions i obtenir un funcionament eficaç, és imprescindible deixar els espais adequats. En el croquis estan indicats aquests espais o distàncies de muntatge mínimes, percentualment respecte al Ø de l'hèlix. Quan l'espai disponible en una embarcació no sigui suficient per admetre les hèlixs seleccionades tenint en compte l'aplicació o servei que es desitgi obtenir, haurà de col·locar la relació de transmissió, hèlix amb el disseny i relació de superfície adequats, per aconseguir un bon rendiment.

Observació: Consulti'ns abans d'instal·lar una determinada relació de transmissió en l'inversor del motor, ja que pot donar el cas que el Ø adequat d'hèlix fos major que l'espai disponible per a l'allotjament de la mateixa, afectant negativament l'efectivitat que es desitja obtenir.